top of page
to_a_089_4_logo-01.jpg
to_b_180_4.jpg
to_f_115_4.jpg
to_c_167_4_2.jpg
to_e_010_4.jpg

HIROKYU KUZUHONPO
PKG DESIGN
 

creative direction  TETSURO JOZAKI
art direction  TETSURO JOZAKI

bottom of page