TIGER MAHOBIN
TAKITATE 2023

TIGER MAHOBIN TAKITATE 2023
  • Creative Directior : Koji Ando
  • Copywriter : Mutsumi Bando
  • Planner : Mai Toyoda / Emiko Yano
  • Art Director : Tetsuro Jozaki
  • Designer : Tetsuro Jozaki
  • Photographer : Shoji Uchida