NEXT FASHION DESIGNER OF TOKYO
LOGO

NEXT FASHION DESIGNER OF TOKYO LOGO
  • Creative Directior : Yoshitaka Kobayashi
  • Copywriter : Yoshitaka Kobayashi
  • Art Director : Tetsuro Jozaki
  • Designer : Tetsuro Jozaki