top of page
etarnalchikamatsu_B2poster_trimming.jpg

UMEDA GEIJYUTSUGEKIJO

ETERNAL CHICAMATSU

creative direction TATSUKI IKEZAWA

art direction  TATSUKI IKEZAWA 

design TETSURO JOZAKI

bottom of page